Quy định sân chơi tiNiWorld

*Quy định trên áp dụng cho hệ thống sân chơi tiNiWorld và tiNiPark